สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ชื่อหน่วยงาน :
1. ข้อมูลและสารสนเทศที่ข้าพเจ้าต้องการใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (5 ลำดับแรก)
 
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
 
2. ข้อมูลและสารสนเทศที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสืบค้นได้จากส่วนราชการ/หน่วยงานใดในจังหวัด (5 ลำดับแรก)
 
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
 
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัดและ"ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"
 
รวดเร็ว
ไม่รวดเร็ว
 
4. ข้าพเจ้าได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใต้ระบบ "ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" หรือไม่
 
เลือกข้อมูล :
*(ระบุ) :
* หมายเหตุ : กรณีใช้ข้อมูลระบุว่าใช้ข้อมูลอะไรบ้าง / กรณีไม่ได้ใช้ข้อมูลระบุเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ข้อมูล
5. ข้อมูลอะไรบ้าง ที่หน่วยงานของท่านมีการจัดเก็บ (แนบไฟล์ดัชนีข้อมูล)
 
แบบฟอร์มดัชนีข้อมูล :
แนบไฟล์ดัชนี :
 **(ต้องบีบอัดข้อมูลเป็น .rar หรือ .Zip ก่อนแนบไฟล์)
** ตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อหน่วยงาน เช่น สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร.rar
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๕๐๐๗