ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  (อ่าน 2371 ครั้ง)

เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  ที่ผ่านมา  กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล เพื่อมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  กล่าวคือ    ให้ทุกหมู่บ้านเป็นผู้คิดและเสนอโครงการที่หมู่บ้านจัดทำให้ที่เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อขอรับการอนุมัติ  ภายในวันที่  19 ธันวาคม  2554  โดยเงินงบประมาณจะโอนให้กับหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการที่เสนอ  ในวันที่  26 ธันวาคม  2554 
      จากนโยบายดังกล่าว  นายวันชัย  สุทิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ  และนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2554   และวงเงินงบประมาณที่ได้รับแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่บ้านที่จำนวนประชากร 1 – 500 คน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก   ได้วงเงินงบประมาณ  300,000  บาท  หมู่บ้านที่จำนวนประชากร  501 – 1,000 คน เป็นหมู่บ้าน ขนาดกลาง  ได้วงเงินงบประมาณ  400,000  บาท  และหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากร 1,001  คนขึ้นไป เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ได้วงเงินงบประมาณ  500,000  บาท 
อนึ่ง  จังหวัดกำแพงเพชร  มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชนรวม  983  หมู่บ้าน  แยกเป็น  หมู่บ้านขนาดเล็ก  296  หมู่บ้าน  หมู่บ้านขนาดกลาง  527  หมู่บ้าน  และหมู่บ้านขนาดใหญ่  160  หมู่บ้าน