กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
12
ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐยุคใหม่ ประจำปี 2558 และมีการบรรยายธรรมะโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำทำความดี สร้างสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน”
           สืบเนื่องจากรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบราชการที่ใหญ่ มีบุคลากร งบประมาณ และอำนาจตามกฎหมาย ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสามารถให้คุณ ให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อประชาชน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งติดขัดที่กฎหมาย กลไกการทำงานที่ล่าช้า เสียค่าใช้จ่ายมาก มีความซ้ำซ้อน สร้างภาระแก่ประชาชน มีการทุจริต คอรัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นผลให้ต่างประเทศไม่กล้าลงทุน จากสาเหตุดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่จะส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และจิตสำนึกให้กับข้าราชการ
          จังหวัดกำแพงเพชร  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐยุคใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดีรับใช้ประชาชน โดยได้เชิญ    พระวิทยากรชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หัวหน้าคณะทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ มาร่วมบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำทำความดี สร้างสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน”ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 400 คน 
15
๓๐ เม.ย. ๕๘
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10