กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านตะแบกงาม ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดางขนาดกลาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
12
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สาย รพ.สต.วังชะโอน หมู่ที่ 13 บ้านนาทองคำ
13
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู)
14
แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ) โครงการซ่อมสร้างเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉพาะทาง 2 ล้อ หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ ต.โกสัมพี่นคร อ.โกสัมพี่นคร จ. กำแพงเพชร (e-bidding)
16
ประมูลซื้อ วัสดุก่อสร้างประเภทยางแอลฟัลท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17
สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
1.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองหนองนกกระทุง หมู่ที่ 4 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
2. โครงการขุดลอกสระประมง หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
3. โครงการขุดสระประมง หมู่ที่ 4 บ้านบึงลาด ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
18
ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่เจริญสุข ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
19
ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล

20
"ขอเชิญรับชมสารคดีประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบ (best practise) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. รายการบอกเก้าเล่าสิบ ในวันศุกรที่ 27 พ.ค. 59 เวลา 17.15 - 17.45 น." ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกลุ่มการแปรรูปผลิตภันฑ์จากปลา หมุ่ 8 บ้านบึงสำราญน้อย ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา และ โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพโดยศูนย์เรียนรู้กระทงจากเปลือกข้าวโพด ม.3 บ้านเกาะพิมูล ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรหน้า: 1 [2] 3 4 ... 10