รายการข้อมูล
ระเบียบ จ.กำแพงเพชรว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบ จ.กำแพงเพชรว่าด้วยการ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยในการให้ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการและความสัมพันธ์กับ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์ม (Download)
   - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
   - แบบหนังสือร้องเรียน
   - แบบหนังสืออุทธรณ์
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของจังหวัดกำแพงเพชร
คู่มือแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Power point การอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 2 มิ.ย.
 
สขร.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
 
:: LINK ::

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการเปิดเผยข้อมูล
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 
 
   
การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
 
 
มาตรา ๗ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
- ระเบียบจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Download)
- โครงสร้างสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร (Download)
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร (Download)
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกำแพงเพชร(Download)
- คู่มือแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (Download)
(๔) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดย
มีสภาพอย่างกฏ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง (Download)
- มติ คณะรัฐมนตรี (Link)
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม
  มาตรา ๙ ข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
- ผลการอนุญาต อนุมัติ วินิจฉัย รับรอง อุทธรณ์ และการจดทะเบียนต่างๆ ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (Download)
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗(๔)
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย, สป.มท., จังหวัด (Link)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
- แผนแม่บทจังหวัดระยะสั้น, ระยะยาว (Download)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Download)
- รายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี (Download)
- งบประมาณประจำปีของ มท./จังหวัด (Download)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Download)
(๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน (คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) (Download)
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ สคบ. (Link)
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา ๗(๒)
- กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
- กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
- มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (Download)
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Download)
- มติ สคบ. (Download)
- มติ กนจ., กบก, กบจ. (Download)
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม
 
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705007 , 16026(มท.) , 16006(มท.) โทรสาร 055-705099