ข้อมูลด้านเกษตร
- สถิติการปลูก ข้าวเจ้านาปรัง
- การระบาดและการให้ความช่วยเหลือ
_ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
- ข้อมูลการท่องเที่ยว
- จำนวนนักท่องเที่ยว
- รายได้จากการท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP
- ยอดจำหน่าย OTOP ปี2554-2556
- ผลการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2555
- ผลการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2556

 สถาณการณ์ภัยพิบัติ
  อุทกภัย
   ภัยแล้ง
   ภัยหนาว


การดำเนินงานตามยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัด
* พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย *
 


แผนทีแสดงระบบ GIS
ด้านการเกษตร
- สถิติการปลูกข้าวเจ้านาปรัง1
- สถิติการปลูกข้าวเจ้านาปรัง2
ด้านการท่องเที่ยว
- สถิติและรายได้จากการท่องเที่ยว
ด้าน OTOP
- สถิติยอดจำหน่าย OTOP
ด้านอาชญากรรม
- สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
ด้านพื้นที่เสี่ยงถัย
- พื้นที่เกิดอุทกภัย
เตือนภัยตลิ่งลำน้ำปิงพัง
- อ.เมืองกำแพงเพชร
- อ.โกสัมพีนคร
- อ.ขาณุวรลักษบุรี
- อ.คลองขลุง
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ.กพ.
 
 
 
 
 
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705007 , 16026(มท.) , 16006(มท.) โทรสาร 055-705099