ข้อมูลรายงานสถานการณ์เร่งด่วน(คสช.) จังหวัดกำแพงเพชร

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม รวมพลังสร้างสามัคคี ถิ่นกำแพงนี้เมืองพุทธ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ < Download >

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ -๒ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม คืนความสุขสู่ประชาชน < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ < Download >
- การปฏิบัติตามนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) < Download >


กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

จังหวัดกำแพงเพชร

- สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของ คสช. < Click >
- จังหวัดกำแพงเพชร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม)แก่เกษตรกรอำเภอขาณุวรลักษบุรี เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน < Click >
- อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นำหน่อกล้วยไข่มาแจกให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานคืนความสุขให้กับประชาชน < Click >
- จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการแสดงแสง เสียง เฉลิมพระเกียรติ < Click >
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมทำบุญตักบาตร “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ณ วัดพระแก้ว < Click >
- จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ภายใต้โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง < Click >
- จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ < Click >
- จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว < Click >
- จ.กำแพงเพชร ทำบุญตักบาตรและฟังธรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์" < Click >