ประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
๒. ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล

ฐานข้อมูลสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
๑. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด สำนักงานจังหวัด
๒. อาณาเขตติดต่อของจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด
๓. ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแต่ละยุคสมัย สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๔. การกำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด สำนักงานจังหวัด
๕. การกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด สำนักงานจังหวัด
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัด
๗. จำนวนโรงพยาบาล สนง.สาธารณสุขจังหวัด
๘. จำนวนแหล่งท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ) สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๙. จำนวนศูนย์บริการท่องเที่ยวของราชการ และเอกชน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๐. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๑. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในจังหวัดรายเดือน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๒. รายได้จากการท่องเที่ยว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๓. ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๔. ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
๑๕. จำนวนโรงแรม/ห้องพัก/อัตราค่าที่พัก สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ
 
 
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099