ข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS

- เส้นทางคมนาคม
- พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
- พื้นที่ปลูกอ้อย
- พื้นที่ปลูกข้าว
- พื้นที่เป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน
 
 
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099