ตัวชี้วัดที่ 12.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
๑. มีฐานข้อมูลที่คลอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
- EIS
- GIS

๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
- การดำเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บ
- มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง(Login)
- ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

๔. มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงท
๕. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
๖. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน
- แบบสำรวจความต้องการสารสนเทศ
- แบบสำรวจความพึงพอใจในหน้าแรกของเว็บไซต์
- กระดานสนทนาร้องเรียน
๗. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ(Backup)
๘. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๙. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
๑๐. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย
 
 
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099