ประเด็นยุทธศาสตร์
 
 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าปลอดภัย

ฐานข้อมูลสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
๑. จำนวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๒. ชื่อ และประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นที่ที่ผลิต ผลผลิตต่อเดือน สถานที่ติดต่อ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๓. ลักษณะการเกษตรกรรม โดยทั่วไปของจังหวัด ได้แก่ จำนวนพื้นที่ทำการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัด
๔. จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรม รายอำเภอ/ตำบล สนง.เกษตรจังหวัด
๕. จำนวนประชากรและกำลังแรงงานในภาคเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร โดยทั่วไป และผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ สนง.เกษตรจังหวัด
๖. การกสิกรรม มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สถิติการเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวมผลผลิตเฉลี่ย สนง.เกษตรจังหวัด
๗. จำนวนที่เลี้ยงและมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๘. ลักษณะการทำประมง ปริมาณและมูลค่าผลผลิตด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัด
๙. พื้นที่จำแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ (โฉนด นส. ๓ ก ฯลฯ) สนง.ที่ดินจังหวัด
๑๐. จำนวนครัวเรือนเกษตรกรรม จำแนกตามสิทธิ์ในที่ดิน สนง.เกษตรจังหวัด
๑๑. พื้นที่จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน สนง.เกษตรจังหวัด
๑๒. สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ สนง.พาณิชย์จังหวัด
๑๓. ศูนย์กลางการค้าและการตลาดสำคัญ สนง.พาณิชย์จังหวัด
๑๔. ข้อมูลการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร -
๑๕. ปริมาณน้ำฝนที่ตกและจำนวนวันฝนตกในรอบปี ย้อนหลัง ๕ ปี สถานีอุตุนิยมวิทยา
 
 
 


สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705005, โทรสาร 055-705099