ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกเขต

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมกับนายจิรายุ นันท์ราธร ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ...

(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ร่วมประชุมกับนายจิรายุ นันท์ราธร ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ห้องประชุม ทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  
    ทั้งนี้โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง  การประชุมตรวจติดตามครั้งนี้เพื่อหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องในผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ว่ามีผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนใด มีปัญหาอุปสรรค อย่างไรหรือไม่