ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกเขต

ผวจ.กพ มอบหมาย รอง ผวจ.กพ (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิถีอัตลักษณ์ สินค้า อาหารชนเผ่า" ณ ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวเขาภูเขาจังหวัดกำแพงเพชร

(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผวจ.กพ มอบหมาย รอง ผวจ.กพ (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิถีอัตลักษณ์ สินค้า อาหารชนเผ่า" ณ ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวเขาภูเขาจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร/ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร /ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร /ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร/อดีต สส.กำแพงเพชร เขต ๒ (นายอนันต์ ผลอำนวย)/ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  โดยมี การแสดงผ้าปักศิลปาชีพ เครื่องมือเครื่องใช้ชนเผ่า และการแสดงของชนเผ่า