ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี (๑๑๑๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกเขต

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(1 vote)
Add to favourites

วัดพระสี่อิริยาบถ

หรือ วัดพระยืน วัดที่มีบ่อน้ำและมีที่อาบน้ำอยู่หน้าวัด เช่นเดียวกับวัดพระนอน กำแพงเป็นศิลาแลงปักล้อมทั้งสี่ด้าน มีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ได้แก่ นอน ลีลา ยืน และนั่ง โดยพระพุทธรูปยืน ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด

Wat Phra Si Ariyabot

This monastery is locally called "Wat Phra Yuen" Walls on the four sides are of laterite materials with an entrancealso made of laterite. A Mondop structure houses Buddha statues in four postures-walking, sitting,standing and reclining. Today only the statue in the standing posture still remains.

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร Hits 1199 views
Categories Gallery