ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

(2 votes)
Add to favourites

ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว มีความหมายว่า เป็นเมืองที่มีนามอันเป็นมงคล ซึ่งหมายถึงความมั่นคงประดุจเมืองที่มีปราการทำด้วยเพชร ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จึงเป็นสิ่งที่พ้องกับความมั่นคง ไม่หวั่นไหว จึงเหมาะสำหรับขอพรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาชีพ ของหาย ของรัก ฯลฯ ชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปจะให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก และเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์

The City Pillar Shrine

It is Wat Phra Kaeo area. It signifiles the stability of town like the town wall. It is highly respected by Kamphaeng Phet residents and talked to be holy.

ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า ๗๐๐ ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าวรมันต์(เหม่) ผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น ทำด้วยศิลาแลงรูปกลม ยาวประมาณ ๒ เมตร ผังโผล่พื้นมาประมาณ ๑ เมตร มีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ หลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างมานาน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและเศียรเทพารักษ์ขึ้นศาล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ต่อมาช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้สำรวจความเสียหายเสาหลักเมืองเดิมและนำไปบูรณเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิมพร้อมกันนี้ได้จัดทำเสาหลักเมืองจำลองใหม่ โดยทำจากไม้สักทองมีขนาดความสูงจากพื้นเสา ๒.๒๙ เมตร ความกว้างของฐานขนาด ๖๔ เซนติเมตร โดยได้อัญเชิญเสาหลักเมืองจำลองที่ได้ผ่านการทำพิธีจากกรมศิลปากรมาวางไว้เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ณ ศาลารายชื่อผู้จัดสร้างศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ การสังเวยเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน”ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะมาชุมนุมพร้อมกันที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร มักเรียกประชาชนที่มาร่วมกันว่า “ลูกช้าง”ทุกคนที่มาชุมนุมกันจะบนบานศาลกล่าวขอพรต่างๆ และพวกที่ยังไม่ได้แก้บนจะแก้บนให้เสร็จสิ้นในวันนี้ นอกจากนี้ พรามหม์จะทำพิธีบวงสรวงประจำปี เสร็จแล้วทำพิธีสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองและนิมนต์พระสงฆ์มาถวายภัตราหารเพลด้วย ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร หรือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดพระแก้ว ปากทางเข้าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย ผ่านหน้าศาล ชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร   ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร Hits 9016 views
Categories Gallery