นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ

(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ณ ห้องปรชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วยนายศิริชัย ศรีเหนียง รอง ผวจ.กำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางเบญจมาศ สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง
    การเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรของคณะกรรมาธิการ ฯ ครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดกำแพงเพชร