(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ต้อนรับนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ณ ห้องปรชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วยนายศิริชัย ศรีเหนียง รอง ผวจ.กำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางเบญจมาศ สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง
    การเดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรของคณะกรรมาธิการ ฯ ครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว