(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานซักซ้อมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
    โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง...เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอผลงานการดำเนินงานฯ ในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

 

สถานที่ท่องเที่ยว