(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessmen : LPA) ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น ๗ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    โดยนายดนัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทีมประเมินประสิทธิภาพฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจในแบบประเมินประสิทธิภาพฯ พร้อมกันครบทุกด้าน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว