(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๖ จังหวัดกำแพงเพชร และคณะที่ปรึกษากำกับดูแลเรื่องอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
    ทั้งนี้โดยนายประกอบ  คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้เพื่อทราบและพิจารณาเรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ , สรุปผลการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ , กำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ , แนวทางปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร , การกำหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ , และการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

 

สถานที่ท่องเที่ยว