(0 votes)
Add to favourites
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกา...

    วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
    โดยนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ.กพ., นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.กำแพงเพชร ...เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ตลอด ๗ วันที่ผ่านมา เพื่อจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละอำเภอ และจะได้นำมาเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมและ ในช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อไป

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร