(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร ประธานพิธี​เปิดโครงการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ณ รร.เพชรโฮเต็ล อ.เมืองกำแพงเพชร
    โดยนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผอ.สนง.ปปช.ประจำจังหวัด กพ. ร่วมด้วย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านกลไลการทำงานร่วมกันของทุกเครือข่ายในพื้นที่ี

 

สถานที่ท่องเที่ยว