(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บันทึก​เทปรายการวิทยุฯ "ข่าวกำแพงเพชร​บ้าน​เรา" ประจำ​สัปดาห์​ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.กพ.) อ.เมือง​กำแพงเพชร​ โดย นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ และทีมงาน ได้พูดคุยชี้แจงประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และภารกิจ​สำคัญ​ในรอบสัปดาห์​ที่ผ่านมา​ อาทิ​เช่น การประชุม​มอบ​นโยบาย​และแนวทาง​การ​ปฎิบัติราชการ​แก่อำเภอ​ (วาระจังหวัด จำนวน ๖ เรื่อง คือ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างคนดี รักษาศีล ๕, การบริหาร​จัดการ​ขยะ, การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช, การรักษา​ความสะอาด​และ​ความเป็​นระเบียบ​เรียบร้อย​ของบ้านเมือง "หน้าบ้านน่ามอง" และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด), การ​เตรียมความพร้อม​งานพระราช​พิธี​พระราชทาน​เพลิง​พระบรม​ศพ​ พระบาทสมเด็จ​พระปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรม​นาถ​บพิตร​ (พระเมรุมาศ​จำลอง​ฯ, จิต​อาสาแต่ละประเภท​)
    พร้อมเน้นย้ำ​ถึงความสำคัญ​ของการน้อมนำ​แนว​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​มาเป็น​หล​ั​กใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ ด้วยความรู้รักสามัคคี​ รักษาศีล​ ๕ ประ​พฤ​ติ​ปฎิบัติ​ตนอย่างมีคุณธรรม​และ​จริยธรรม​ ฯลฯ

 

สถานที่ท่องเที่ยว