(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่​เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย​ธัช​ชัย​ สี​สุวรรณ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ ประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการฯ ณ หอประชุม​อำเภอ​ไทรงาม  ร่วมด้วย​นาย​ไพโรจน์​ แก้ว​แดง, นาย​พิจิตร​ วัฒนศักดิ์​ รอง​ ผวจ.กพ., นางทิวา​พรรณ สหอารักขา​ รักษา​ราชการ​แทน​ท้องถิ่น​จังหวัด และนายสมาน เมืองแก้ว จ่าจังหวัด​ ฯลฯ  โดยนายองอาจ สังคหัตถากร​ นอ.ไทรงาม​ 
    ผู้เข้าร่วม​การประชุม​ประกอบ​ด้วย นายอำเภอ​ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารและสมาชิก​สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน​กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ซึ่งได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมถึงวาระจังหวัด จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างคนดี รักษาศีล ๕, การบริหาร​จัดการ​ขยะ, การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช, การรักษา​ความสะอาด​และ​ความเป็​นระเบียบ​เรียบร้อย​ของบ้านเมือง "หน้าบ้านน่ามอง" และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ​ในโอกาส​นี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย 
    ทั้งนี้ จังหวัด​กำแพงเพชรถือเป็นนโยบายสำคัญ และวาระของจังหวัดในการส่งเสริม​ให้ข้​าราชการ​ยึดถือหลักธรรม​คำสอน​ของพระพุทธ​ศาสนามาปฎิบัติ​ ดำรง​ตนเป็น​แบบอย่าง​ที่ดีด้วยคุณ​ธรรม​และจริยธรรม และสืบสานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมขยายผลไปยังเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาทุกแห่ง ตลอด​จนดำเนินการ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ​สร้างรายไ​ด้แก่ชุมชน​ผ่านสินค้า​ OTOP, การท่องเที่ยว, การจัดกิจกรรม​ปั่น​จักรยาน​ รวมถึง​ส่งเสริม​การเลี้ยง​กุ้มก้ามกรามและจัด​เทศกาล​กินกุ้งก้ามกราม​จังหวัด​กำแพงเพชร​ ฯลฯ

 

สถานที่ท่องเที่ยว