(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธัชชัย สี​สุวรรณ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ ประธานการประชุมคณะกรรมการให้​ความ​ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด​กำแพงเพชร​ (ก.ช.ภ.จ.กพ.) ครั้งที่​ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รอง ผวจ.กพ., พ.อ.ไพรัช ศรีสารัตน์ สัสดี​จังหวัด, นายสุทธิ​วิทย์​ สายหยุด​ ป้องกัน​จังหวัด​และส่วนราชการที่​เกี่ยวข้อง​ โดยนายพล เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด
    ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในเรื่อง การใช้เงินทดรองราชการ​ให้ความช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​พิบัติ​กรณี​ฉุกเฉิน (ด้านพืช, ด้านประมง, ด้านปศุสัตว์),​ การ​ขยาย​ระยะเวลา​ให้ความช่วยเหลือ​ (ไม่เกิน​ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐) และการประกาศเขต​ให้ความช่วยเหลือ​ฯ (อุทกภัย)​ ฯลฯ
    ทั้งนี้​ ได้กำชับ​เน้นย้ำ​ให้ทุกส่วนราชการ​/หน่วยงาน​ อำเภอ​ตลอดจน​องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ดำเนินการ​ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด​

 

สถานที่ท่องเที่ยว