(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธัชชัย สี​สุวรรณ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ​ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รอง ผวจ.กพ. และหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
    ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในเรื่อง  ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (งบภาค) และแผนปฎิบัติราชการจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ตลอดจนการปรับปรุงปฎิทินฯ และการจัด​ทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฯลฯ

 

สถานที่ท่องเที่ยว