(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงก...

    วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ร่วมด้วย พลังงานจังหวัด และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๒ ศลก.

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร