(0 votes)
Add to favourites
ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธาน...

    วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ร่วมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และคณะอนุกรรมการที่เกียวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Categories ข่าวภารกิจผู้บริหาร