(0 votes)
Add to favourites

    วันี่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผวจ.กพ.เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

 

สถานที่ท่องเที่ยว