(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นายจิรายุ นันท์ธราธร) ร่วมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์จังหวัด รองนายแพทย์ สสจ. / ผอ.กลุ่มงาน ยศ.และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว