(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ทั้งนี้โดยนายรมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
    การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(อกศจ.)เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานแก่ อกศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อ อกศจ. ไปยังสำนักงานบูรณาการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

 

สถานที่ท่องเที่ยว