(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผวจ.กพ.มอบหมายให้ รอง ผวจ.กพ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการในจังหวัด พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร) โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)และคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วยนายประทีป ตระกูลสา หน.สนจ.กพ. หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ท่องเที่ยว