(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร และนายสุวัฒน์  จันทร์สุข นาอำเภอพรานกระต่าย  ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น มอบให้กับโรงพยาบาลพรานกระต่าย และประชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก
    ทั้งนี้ได้กับชับให้ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

สถานที่ท่องเที่ยว