(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
    ทั้งนี้โดยนางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง  การประชุมครั้งนี้เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคน ครั้งที่1/2560 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว