(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ณ บริเวณสวนป่าศาลปู่วังหว้า ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ทั้งนี้โดยนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ฯ ได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยว