(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
    ทั้งนี้โดยนายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ร่วมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

 

สถานที่ท่องเที่ยว