(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร
    ทั้งนี้โดยนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง...กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาจิตใจด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิ อันเป็นการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถน้อมนำหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้งหลังพ้นโทษ

 

สถานที่ท่องเที่ยว