(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็น ประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว