(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผวจ.กพ. มอบหมายให้ รอง ผวจ. (นางกุลดา พันธ์เตี้ย) เป็นประธานเปิดงานการจัดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ร่วมด้วย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าสัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์บริษัทประชารัฐ ผลิตภัณฑ์เรือนจำจังหวัด และ OTOP ชวนชิม และในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังมีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่จังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยว