(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ ผวจ กพ มอบหมายให้ รอง ผวจ กพ (นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราบการตัดไม้ทำลายป่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และร่วมกันพิจารณาเพิกถอน นส.๓  ในท้องที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

 

สถานที่ท่องเที่ยว