(0 votes)
Add to favourites

     วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ท่าไม้แดง ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จว.กพ. ร่วมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.๒) ให้ผู้ประกอบการต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยว