(0 votes)
Add to favourites

    วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เยี่ยมเยียนพบปะนักเรียนหน้าเสาธงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนชากังราว ร่วมด้วย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ผอ.รร.ชากังราว  ผอ.กองการศึกษา คณะครูและนักเรียน โดยในการพบปะกับนักเรียน รอง ผวจ. ได้เชิญชวนให้นักเรียนทำความดีตามหลักคำสอนของ ร.๙ โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ๘ ข้อ คือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ การมีวินัย ความสุภาพอ่อนโยน ความสามัคคี ความสะอาด และการมีน้ำใจ

 

สถานที่ท่องเที่ยว