(0 votes)
Add to favourites

     วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รอง ผวจ.กพ.ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการของ ศดธ.อำเภอ และตรวจติดตามการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ณ อำเภอโกสัมพีนคร

 

สถานที่ท่องเที่ยว