ระบบสารสนเทศ

(13 votes)
Add to favourites

=> ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

สำหรับเครือข่ายทั่วไป Link : Click

สำหรับเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย Link : Click

=> ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (POC)

สำหรับบุคคลทั่วไป Link : Click

สำหรับเจ้าหน้าที่ Link : Click

=> ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (PPIS)

สำหรับเครือข่ายทั่วไป Link : Click

สำหรับเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย Link : Click

=> การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

Link : Click

Categories Uncategorised