ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

(15 votes)
Add to favourites

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล พ.ศ.
1  พระยารามณรงค์สงคราม(นุช)  -
2  พระยารามณรงค์สงคราม(นาค)  -
3  พระยารามณรงค์สงคราม(บัว)  -
4  พระยารามณรงค์สงคราม(เถื่อน)  -
5  พระยารามณรงค์สงคราม(น้อย)  -
6  พระยารามณรงค์สงคราม(เกิด)  -
7  พระอินทรเดช(บัว รามโกมุท)  -
8  พระยารามณรงค์สงคราม(อ่อง)  -
9  พระยามหานุภาพ  -
10  พระยารามณรงค์สงคราม(อุ่น รามสูต)  -
11  พระยารามณรงค์สงคราม(หรุ่น อินทรสูต)  -
12  พระยาวิเชียรปราการ(ฉาย อัมพะเศวต)  -
13  พระยากำแพงพลล้าน(ชื้น คชภูมิ)  -
14  พระยารามราชภักดี(ใหญ่ ศรลัมภ์)  -
15  พระผดุงภูมิพิพัฒน์(สิน สุคันธคุล)  -
16  พระรังสรรค์สารกิจ(เทียน กาญจนประกร)  พ.ศ. 2469-2470
17  พระยาสำราญนฤปกิจ(เชื้อ โรจนวิภาติ)  พ.ศ. 2470-2470
18  หลวงศรีนฤนาท(ม.ล.สวาสดิ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา)  พ.ศ. 2470-2471
19  พระยาภักดีดินแดน(เชื่อม มุสิกวัต)  พ.ศ. 2472-2478
20  หลวงประสิทธิ์บุรีรักษ์  พ.ศ. 2478-2482
21  หลวงปริวรรตวรจิตร(จันทร์ เจริญชัย)  พ.ศ. 2482-2484
22  พระภูมิพิชัย(ม.ร.ว.บุง ลดาวัลย์)  พ.ศ. 2484-2486
23  นายใหญ่ สิมะสิงห์  พ.ศ. 2486-2488
24  หลวงนครคุณปถัมภ์(หยวก ไพโรจน์)  พ.ศ. 2488-2489
25  นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  พ.ศ. 2490-2490
26  หลวงอนุมัติราชกิจ(อั๋น เขียนอาภรณ์)  พ.ศ. 2490 มิ.ย.- ธ.ค.
27  นายสุวรรณ รื่นยศ  พ.ศ. 2490-2493
28  นายจรัส ธารีสาร  พ.ศ. 2493-2498
29  นายนารถ มนตเสวี  พ.ศ. 2498-2499
30  นายสนิท จูฑารพ  พ.ศ. 2499-2500
31  นายลิขิต สัตยายุทย์  พ.ศ. 2500-2500
32  ขุนอักษรสารสิทธิ์  พ.ศ. 2500-2501
33  นายขณห์ นกแก้ว  พ.ศ. 2501-2502
34  นายพัฒน์ พินทุโยธิน  พ.ศ. 2503-2507
35  ร.ต.ท.ปิ่น สหัสโชติ  พ.ศ. 2507-2512
36  นายบุญรอด โชตะมังษะ  พ.ศ. 2512-2514
37  นายรำไพ นิมิตกุล  พ.ศ. 2514-2519
38  นายกาจ รักษ์มณี  พ.ศ. 2519-2521
39  นายประกิต อุตตะโมต  พ.ศ. 2521-2522
40  นายฉลอง วงษา  พ.ศ. 2522-2523
41  นายจำนง ยังเทียน  พ.ศ. 2523-2525
42  นายเชาว์วัศ สุดลาภา  พ.ศ. 2525-2527
43  นายชาญ พันธุมรัตน์  พ.ศ. 2527-2531
44  พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ  พ.ศ. 2531-2532
45  ร.ต.ทวี ผดุงรัตน์  พ.ศ. 2532-2533
46  ร.อ.อริยะ อุปารมี  พ.ศ. 2533-2534
47  ร.ต.สมนึก เกิดเกษ  พ.ศ. 2534-2536
48  นายศิวะ แสงมณี  พ.ศ. 2536-2540
49  นายกฤษณ์ ธีระชัยชยุติ  พ.ศ. 2540-2541
50  นายยงยุทธ ตะโกพร  พ.ศ. 2541-2544
51  นายกฤช อาทิตย์แก้ว  พ.ศ. 2544-2547
52  นายไพศาล รัตนพัลลภ  พ.ศ. 2547-2549
53  นายวิทยา ผิวผ่อง     พ.ศ. 2549-2551
54  นายวันชัย อุดมสิน  พ.ศ. 2551-2552
55  นายวันชัย สุทิน  พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2556
56  นายสุรพล วาณิชเสนี  1 ตุลาคม 2556 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
57  นายธานี ธัญญาโภชน์  2 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 กันยายน 2560
58  นายธัชชัย สีสุวรรณ  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
59 นายเชาวลิตร แสงอุทัย  1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน