ข้อมูลทั่วไป

(41 votes)
Add to favourites

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร
          จากศักยภาพของเมืองกำแพงเพชรที่มี ดินดี น้ำดี ป่าสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการกำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่ว่า “ ผู้นำการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก ”

ที่ตั้งและอาณาเขต
          จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอโพธิ์ทะเล อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ขนาดพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,68 7.5 ไร่) เป็นพื้นที่ การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไร่) ป่าไม้ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไร่)

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ำ (ALLUVIAL TERRACE) มีระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด

ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด

ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ำลำธารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

โดยสรุป ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชไร่

 

ตารางแสดงพื้นที่อำเภอ

ลำดับ   อำเภอ  พื้นที่ (ตร.กม.)
 1  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  1,348.54
 2  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  1,148.46
 3  อำเภอคลองขลุง  783.332
4  อำเภอพรานกระต่าย  1,081.79
5  อำเภอไทรงาม  529.175
6  อำเภอคลองลาน  1,186.78
7  อำเภอลานกระบือ  429.123
 8  อำเภอทรายทองวัฒนา  202.226
 9  อำเภอปางศิลาทอง  755.981
 10  อำเภอบึงสามัคคี  287.831
 11  อำเภอโกสัมพีนคร  489.4
  รวม 8,252.63

 ข้อมูลการเดินทาง

         จังหวัดกำแพงเพชรมีการคมนาคมสะดวกเพียงทางเดียวคือ ทางรถยนต์ ไม่มีทางรถไฟหรือสนามบิน ต้องไปใช้บริการของจังหวัดใกล้เคียง ทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ส่วนสนาม-บินมีที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ประกอบกับทางถนนมีความสะดวกรวดเร็วกว่า การคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดกับอำเภอมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะทางดังนี้

อำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 25 กิโลเมตร

อำเภอลานกระบือ ระยะทาง 52 กิโลเมตร

อำเภอคลองขลุง ระยะทาง 42 กิโลเมตร

อำเภอไทรงาม ระยะทาง 46 กิโลเมตร

อำเภอคลองลาน ระยะทาง 49 กิโลเมตร

อำเภอทรายทองวัฒนา ระยะทาง 51 กิโลเมตร

อำเภอขาณุวรลักษบุรี ระยะทาง 70 กิโลเมตร

อำเภอปางศิลาทอง ระยะทาง 78 กิโลเมตร

กิ่งอำเภอบึงสามัคคี ระยะทาง 85 กิโลเมตร

กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ระยะทาง 25 กิโลเมตร