ร้องเรียน - ร้องทุกข์

(7 votes)
Add to favourites

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705154
Hotline : 1567

ร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี   
ตู้ ปณ.1111 เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดแสตมป์
http://www.1111.go.th

ช่องทางร้องเรียน - ร้องทุกข์

ปัญหา
หน่วยงาน
Website
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
2. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์ สำนักงานแพทย์สภา http://www.tmc.or.th
3. บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน) กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข http://mrd-hss.moph.go.th/home/
4. ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th
5. พานิชอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th
6. การประกันภัยประเภทต่างๆ กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th
7. คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th
8. สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน  กรมที่ดิน http://www.dol.moi.go.th
9. คดีด้านเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
http://www.ecotecpolice.com/
10. ด้านการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว http://home.touristpolice.net/
11. ด้านการขนส่งมวลชน - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ
- กระทรวงคมนาคม
http://www.bmta.co.th/
http://portal.mot.go.th/
12. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครอง กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th
Categories Uncategorised