หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๒๔๑ เด็กหญิงบัณทิกา แดงใส
๒๔๒ นางทองใส กางกรณ์
๒๔๓ นางสะอื้น แดงใส
๒๔๔ นางถาวร ฉิมเชิด
๒๔๕ นางสาวอรัญญา ไทยประสิทธิ์
๒๔๖ นางสาวสุรีย์พร รักการค้า
๒๔๗ นางสาวปิยกมล เกษวิทย์
๒๔๘ นางสิรสา วิเศษวร
๒๔๙ นางสาวฐิตาภา จั่นหยง
๒๕๐ นายณัฐพล แจ่มเจริญ
๒๕๑ นายณัฐพล เกษมสิน
๒๕๒ นางลัดดา น่วมศิริ
๒๕๓ นางเพ็ญศิริ ศรีสุข
๒๕๔ นางอำนวย กรัดภิบาล
๒๕๕ นางจินต์จุฑา แก้วทาสี
๒๕๖ นายสัมพันธ์ มีบุญ
๒๕๗ นายประภาศ นวนิตย์วรานนนท์
๒๕๘ นายเกรียงไกร วรรณา
๒๕๙ นายศรัณยู ชูพินิจ
๒๖๐ นางประถมพร ชูพินิจ
๒๖๑ นายมงคล แก้วทาสี
๒๖๒ นายชาตรี อัศยะธรรมานนท์
๒๖๓ นางสาวเพชรรัตน์ สุขแย้ม
๒๖๔ นางสาวดาราวรรณ แหชู
๒๖๕ นางกาญจน์มณี เรืองคุ้ม
๒๖๖ นางสาวพรทิพย์ หวังศี
๒๖๗ นายประเสริฐ กรเพชรรัตน์
๒๖๘ นายสมศักดิ์ สิริกุลพนา
๒๖๙ นางศิริวิมล พวงทอง
๒๗๐ นางกัลญารัต เงินทอง
๒๗๑ นางสาวนารีรัฐ นาคบาตร
๒๗๒ นายไพฑูรย์ บุญยะนันท์
๒๗๓ นายอัมพล ไพรสุวรรณา
๒๗๔ นายธานี กลิ่นจันทร์หอม
๒๗๕ นางสาวธริกา สีแสด
๒๗๖ นายกิตติ รักสิการ
๒๗๗ นางสาววันวิสาข์ ศิลาเพชร
๒๗๘ นายศุภชัย พัฒนศรี
๒๗๙ นางมงคลรัตน์ ชัยแสงแก้ว
๒๘๐ นายธนภัทร จันทรังษี