หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๒๐๑ นายวิสุทธิ์ วิจิตรวงษ์
๒๐๒ นางเพชรี สุขขวัญ
๒๐๓ สมเกียรติ อุปการะ
๒๐๔ นางสาวอัลิปรียาพร จารุพรรธ์
๒๐๕ นางสาวสุกัลญา ทองปั้น
๒๐๖ นางชนิตตา แสงพลบ
๒๐๗ นายคำสอน บุญแจ่ม
๒๐๘ นายสมบัติ แสงพลบ และครอบครัว
๒๐๙ นายกิตติกร ชัยพริ้ง
๒๑๐ นายสุรินทร์ พึ่งธรรม และครอบครัว
๒๑๑ นางสาวน้ำผึ้ง. เพชรเนียม
๒๑๒ นายมงคล ศรีสำเนียง
๒๑๓ นางสร้อย ศรีสำเนียง
๒๑๔ นายสุรัตน์ สอนแก้ว
๒๑๕ นายปรัชญา เถื่อนเครือวัลย์
๒๑๖ นาประภาพร เถื่อนเครือวัลย์
๒๑๗ นายอติชาต พร้อมพิมพ์
๒๑๘ นายอติคุณ เถื่อนเครือวัลย์
๒๑๙ นางสาวรุ่งนภา แตงคง
๒๒๐ นางสาวสุภัสสร มีสกุล
๒๒๑ นางสาวยุภาพร บำรุงเชื้อ
๒๒๒ นางธิติ รักถึง
๒๒๓ นางสาวสุพิชญา แป๊ะเอี่ยม
๒๒๔ นางโพธิ์ สระเทียนทอง
๒๒๕ นายวีระ แป๊ะเอี่ยม
๒๒๖ นางทองสุข แป๊ะเอี่ยม
๒๒๗ นายวินัย แป๊ะเอี่ยม
๒๒๘ นางรุ่งรวี โพธิ์คำ
๒๒๙ เด็กหญิงธัญพิชา แป๊ะเอี่ยม
๒๓๐ เด็กหญิงธัญชนก แป๊ะเอี่ยม
๒๓๑ นายอนัน ศรทธาสุข
๒๓๒ นายอนัน ศรัทธาสุข
๒๓๓ นายไพศาล แย้มพจนา
๒๓๔ นายอนันต์ ศรัทธาสุข
๒๓๕ นางจำเริญ ศรัทธาสุข
๒๓๖ นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรัทธาสุข
๒๓๗ เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรัทธาสุข
๒๓๘ นางสาวชุติมา กางกรณ์
๒๓๙ เด็กชายขวัญชัย แดงใส
๒๔๐ นางสาวสาวิตรี ภู่พันธ์