หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๑๖๑ เด็กชายทินกร เดือนแจ้ง
๑๖๒ เด็กชายธีรพัฒน์ นาทะทอง
๑๖๓ เด็กชายชัยวัฒน์ คัฒจรรย์
๑๖๔ เด็กชายวงศธร รอดกสิกรรม
๑๖๕ เด็กชายปัฐวี กลิ่นศรีสุข
๑๖๖ เด็กหญิงพิไลวรรณ ฉ่ำหลวง
๑๖๗ เด็กหญิงชนินาถ เฟื่องฟุ้ง
๑๖๘ เด็กหญิงล้อมเดือน อนุพัฒน์
๑๖๙ เด็กหญิงสุธิตา แสนวัง
๑๗๐ เด็กหญิงชุติมา โออ่อน
๑๗๑ เด็กหญิงชลธิชา กิวิพันธ์
๑๗๒ เด็กหญิงณัฐพร ใจเอื้อ
๑๗๓ เด็กชายรพีพัฒน์ โภทอง
๑๗๔ นางสาวกาญจนา ภู่ทอง และครอบครัว
๑๗๕ นางสาวรจนา แสนแก้ว นายวรเชษฐ สุแก้ว และครอบครัว
๑๗๖ นางอรัญญา จินตกสิกิจ
๑๗๗ เด็กชายภาณุพงศ์ อ่องเลื่อม
๑๗๘ นางสาววิชุดา เอี่ยมครุฑ
๑๗๙ เด็กชายบุญฤทธิ์ เลิศดีกรี
๑๘๐ นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ พร้อมครอบครัว
๑๘๑ เด็กชายปิติ คำบรรลือ
๑๘๒ นางสาวบุญเล็ก เหล่าเขตกิจ
๑๘๓ นางสาวจันทิรา บุญรอด
๑๘๔ นางศรีวรรณ สืบวงษ์เหรียญ
๑๘๕ นายภูมิ คุ้มหรั่ง
๑๘๖ นางตั้งใจ บุญรอด
๑๘๗ นางสาวศุภราภรณ์ ทิมะณี
๑๘๘ นางสาวพินิตา เหล่าเขตกิจ
๑๘๙ นางประเทือง ทิมะณี
๑๙๐ นางสาวชมัยพร แจ้งดี
๑๙๑ นางวาสนา ขำสกุล
๑๙๒ นายประทุม โสนรินทร์
๑๙๓ นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท
๑๙๔ นางสมหวัง แจ้งดี
๑๙๕ นางพรรณี รักษ์ศรีสุข
๑๙๖ นายพยนต์ แจ้งดี
๑๙๗ นางสาวธัญณิชา ราศรีนพกูล
๑๙๘ นายธนิต พยัคภาพ
๑๙๙ นางสาวสมคิด ศรีกองหนุน
๒๐๐ นางสาวธนารัตน์ ไกรสรศิวเวท