หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๑๒๑ นางลำไย เลิศจริยา
๑๒๒ นายพัชรพล เลิศจริยา
๑๒๓ เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีภูธร
๑๒๔ นางสาวธัญณิชา ราศรีพนกูล
๑๒๕ นายศูนย์ ราศรี
๑๒๖ นางสำเนียง ราศรี
๑๒๗ นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
๑๒๘ นางสาวจิราภา. แก้วบัวดี
๑๒๙ นายนพดล จันทราศรี
๑๓๐ ร้อยตำรวจโทณัฐวุฒิ เหล่าเปีย
๑๓๑ นางอ่อนศรี แก้วบัวดี
๑๓๒ เด็กหญิงพิมรภัทร. พีสัตย์
๑๓๓ นายอัมพล พรกระแส
๑๓๔ นางสาวนิภาพร การกล้า และครอบครัว
๑๓๕ นายดนัย ไทยดี และครอบครัว
๑๓๖ นางสาวธันย์ชนก นาคปนคำ และครอบครัว
๑๓๗ นายมารุต อังกฤษ และครอบครัว
๑๓๘ นางสาวชุดาพันธ์ เพ็ชรนิล และครอบครัว
๑๓๙ นางสาวขวัญชนก ขุนแก้ว และครอบครัว
๑๔๐ นางสาวภาลิณี วุฒิธรรม และครอบครัว
๑๔๑ นายณัชพล กุเหล็กดำ และครอบครัว
๑๔๒ นายไพศาล เพียรหล่ำ พร้อมครอบครัว
๑๔๓ นายสุพจน์ จินต์สุภาวงศ์
๑๔๔ นางนฤพร สิริธุวานนท์
๑๔๕ นายบัณฑิต สิริธุวานนท์
๑๔๖ นายนฤบดี สิริธุวานนท์
๑๔๗ นายนฤเบศร์ สิริธุวานนท์
๑๔๘ นางบุษยา อินทรมีทรัพย์
๑๔๙ ว่าที่ร้อยตรียุทธชัย วงเวียน
๑๕๐ เด็กหญิงศุภภัค วงเวียน
๑๕๑ เด็กหญิงปุณณภัท วงเวียน
๑๕๒ นางครองทรัพย์ น้อยระแหง
๑๕๓ เด็กชายธนกร หงษ์ทอง
๑๕๔ เด็กชาย ธีระก
๑๕๕ เด็กชายธีระยุทธ สมระกาศ
๑๕๖ เด็กชายวรวิทย์ แก้วจอหอ
๑๕๗ เด็กชายวัทธิกร นิลพัฒน์
๑๕๘ เด็กชายสิทธิชัย ทองด้วง
๑๕๙ เด็กชายอารักษ์ สุฤทธิ์
๑๖๐ เด็กชายอักษรา สุฤทธิ์