หน้าที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
ลำดับที่ ชื่อ
๘๑ นางสาวอรสา เนื่องอุตม์
๘๒ นายสมาน เนื่องอุตม์
๘๓ นายสวาท เนื่องอุตม์
๘๔ นายดนัย เนื่องอุตม์
๘๕ นายจิโรจน์ เนื่องอุตม์
๘๖ นายคงสันต์ กองม่วง
๘๗ นางสุพรรษา กองม่วง
๘๘ เด็กชายปิยะดนัย กองม่วง
๘๙ เด็กชายปิยังกูร กองม่วง
๙๐ นายคมสันต์ กองม่วง
๙๑ นายมงคล อินทพงษ์_ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์
๙๒ นายธนวัฒ์ นางชนิณาภา สระบัว และครอบครัว
๙๓ นางสำเนียง นายทศพร นายพนัส คำกองแก้ว
๙๔ นายพิพัฒน์ พิกุลป่ะเสริฐ
๙๕ นายภูพิงค์ พิกุลประเสริฐ
๙๖ เด็กชายพระพบ พิกุลประเสริฐ
๙๗ นางสาวชุติมน. ยังนึก
๙๘ น้ำฝน เรือศรีจันทร์
๙๙ นางสาวน้ำฝน เรือศรีจันทร์
๑๐๐ นางสาววาสนา พิลา
๑๐๑ นางพเยาว์ พิลา
๑๐๒ นายสำราญ พิลา
๑๐๓ นายบุญพาน พิลา
๑๐๔ เด็กชายกิตติพัฒน์ พิลา
๑๐๕ เด็กชายรพีพงศ์ ศรีภูธร
๑๐๖ นางศินีนาฎ กันยะมูล
๑๐๗ นายรัฐพงษ์ ศรีภูธร
๑๐๘ นางสาวมุดา มูลบิดา
๑๐๙ นางสาวมุกดา มูลบิดา
๑๑๐ นางสมพร มูลบิดา
๑๑๑ นางสุภาพ ศรีภูธร
๑๑๒ นายสรศักดิ์ ศรีภูธร
๑๑๓ นางเฉลียว แก้ววิเชียร
๑๑๔ นายสมาน แก้ววิเชียร
๑๑๕ นางสาวแก้วตา วัดพ่วงแก้ว
๑๑๖ นางสาวขวัญใจ ส่งเสริม
๑๑๗ นางสาวเรณู เนืองหอม
๑๑๘ นางสาวจามจุรี พันโนฤทธิ์
๑๑๙ นางสาวปุยฝ้าย เหล่าพล
๑๒๐ นายทนงศักดิ์ สุขศิริ